KVKK Aydınlatma Metni

Smartlemda Reklamcılık Ajansı A.Ş. (“Reklam Geldi”) olarak mevcut kanunlar ve evrensel değerler çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliğini mümkün olan en üst düzeyde önemsiyoruz. Bu çerçevede, Reklam Geldi olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, iş ortaklarımız da dahil olmak üzere ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

  1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK’da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz; Reklam Geldi’nin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere; internet siteleri üzerinden ulaştığınızda, şirketimizi ve/veya İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, Reklam Geldi’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda işlenebilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu şirketimiz, üyelik kayıt işlemlerinde elde etmiş olduğu, üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel verileri (Ad, Soyad, e-mail, Telefon numarası, Adres, cinsiyet, doğum tarihi, eğitim düzeyi, alan, gelir düzeyi vb.) ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.

Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleşmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,  Reklam Geldi tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte  KVKK’da belirtilen anlam ve kapsamda;  Reklam Geldi tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla  Reklam Geldi’nin ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, tarafınızca bildirilen bilgiler uyarınca kişiselleştirilmiş reklam gösterimi yapılması, tarafınızca izlenen reklamlara dair yapılan analizlerin üçüncü parti kişilere iletilmesi ve pazarlanması için kullanılması, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla  KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkeler ile 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde belirtilmiş olan istisnalar kapsamında işlenmektedir. Reklam Geldi tarafından kişisel verileriniz 5. ve 6. madde kapsamında aşağıda belirtilen istisnalar kapsamında işlenmektedir;

  • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Reklam Geldi’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Reklam Geldi’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, şirketimizce satış ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, faturalandırma yapmak, çekilişe katılım işlemlerini gerçekleştirmek, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin yönetilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriyi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, üyelere özel hizmetlerin oluşturulması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, amaçlarıyla işlenebilir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

“ KVKK uyarınca sahip olduğunuz hakları kullanabilmek için ilgili talebinizi belirtip; iadeli taahhütlü mektup veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza ulaşarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.”

Talebiniz ile ilgili olarak Reklam Geldi sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. Bunun amacı kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak, bilgileri yalnızca doğru kişiyle paylaşmak adına tam olarak emin olabilmektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”’inde belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Öte yandan işlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini ilgili online internet sitelerimizin veya mobil uygulamalarımızın “Profil” bölümünden hesabınıza erişerek gerekli değişiklik, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınızı bu yoldan silmeniz hâlinde Reklam Geldi’nin  KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir.

Son olarak, şirketimizin kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima web sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz.

  1. Kullanıcının Açık Rıza Beyanı

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Reklam Geldi tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına, kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık muvafakatimin olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.